Disclaimer

Met het openen en gebruiken van de website www.mdhadvies.nl stemt u in met de onderstaande bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor directe danwel indirecte schade als gevolg van het openen en gebruiken van deze website wordt door MDH Advies uitdrukkelijk afgewezen. Wél wordt aansprakelijkheid aanvaard als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MDH Advies.

MDH Advies biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie

MDH Advies streeft ernaar dat alle informatie op deze website juist is. MDH Advies wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie.

MDH Advies aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.


Hoewel MDH Advies alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.


Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door MDH Advies worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nooit worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door MDH Advies onderhouden en MDH Advies heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. MDH Advies geeft dan ook geen enkele garantie of aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij MDH Advies dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van MDH Advies.

Virussen

MDH Advies garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.